Das Leistungsspektrum

Frontend Entwicklung.

Lastenhefterstellung (Navigationsbäume, ...)
Usability study (Nutzerveralten, Responsiveness)
HTML
CSS, Bootstrap, W3.css
Wordpress, CMS (Joomla)
Javascript, JQuery, JQuery-UI, React
Node.js
Diverse UI-Komponenten-Bibliotheken
Datenbanken (SQL, MongoDB)
BI-Systeme (Qlik-Sense, Power-BI, SAP SAC)